ผู้หญิงกับการเล่นหวย

ผู้หญิงกับการเล่นหวย

ผู้หญิงกับการเล่นหวย

ผู้หญิงกับการ เล่นหวย ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน ระบบเศรษฐกิจ ที่เชื่อมโยงกับ โลกาภิวัตน์ กำพัฒนาสู่ความเป็นเมืองและความเป็นสมัยใหม่ ทำให้บริบทของชุมชนไม่สามารถแบ่งแยกความเป็น เมืองและชนบทออกจากกันได้อย่างเด็ดขาดอีกต่อไป ความหลากหลายและซ้อนทับกัน ระหว่างเมืองกับชนบท รวมถึงการซ้อนทับระหว่างอาชีพเกษตรกรกับการ เป็นแรงงานรับจ้างในภาคเกษตรหรืออุตสาหกรรม หรือการค้าขายในตลาด ล้วนส่งผลให้บทบาทของผู้หญิงมีความหลากหลายและซ้อนทับกัน ทั้งการ เป็น หญิงแม่บ้ำน การเป็น แรงงานครัวเรือนและแรงงานรับจ้างในไร่นา รับงานมาทำที่บ้าน การเป็นแรงงานรับจ้างในโรงงานอุตสำหกรรม การเป็นแม่ค้า รายย่อยในตลาด การเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก ความเป็นผู้หญิงชาติพันธุ์ ไร้สัญชาติ ฯลฯ ซึ่งมีผลต่อกำรต่อสู้ดิ้นรนในชีวิตประจำวันของผู้หญิงที่มี ความซับซ้อนมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทำให้ผู้หญิงมีโอกาสเข้าถึง งานที่มีรายได้เป็นเงิน ต่างจากอดีตที่ทำงานภายในบ้านและต้องพึ่งพารายได้ จากชายฝ่ายเดียว การมีรายได้เป็นของตนเองของผู้หญิงจึงถือเป็นจุดเปลี่ยน สำคัญที่มีส่วนทำให้ผู้หญิงมีโอกาส มีอำนาจการตัดสินใจ และเข้าสู่การ เล่นหวยใต้ดินมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ

การพนันยังขึ้นอยู่กับกำรเปลี่ยนแปลง สภาพเศรษฐกิจสังคมสู่อาเซียน หมายความว่ำ การพนันจะถูกทำให้เป็นธุรกิจเสรีข้ามพรมแดน โดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องทางกฎเกณฑ์รวมทั้ง ศีลธรรมที่สังคมต่างๆ พึงมี การเพิ่มขึ้นของประเภท ชนิด จำนวนคนเล่นการพนัน ตลอดจนกำรควบคุมโดยอำนาจ รัฐผ่านกฎหมายควบคุมการพนัน ที่มีอยู่ (พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478) คือภาพสะท้อนถึงความไม่สามารถ หรื่อความไมส่อดคล้องกับ สภาพความเป็นจริง ซึ่งสะท้อนผ่านการแสดงออก ของชุมชนที่เป็นพื้นที่กรณีศึกษา

Comments are closed.